0896 659 539

PEHA – Cài đặt bệnh viện

Nút

Ổ cắm TIÊU CHUẨN SCHUKO

Ổ cắm STANDARD quốc tế

Ổ cắm SCHUKO AURA

Ổ cắm SCHUKO DIALOG

Ổ cắm SCHUKO NOVA

Bao gồm các hệ thống cuộc gọi TIÊU CHUẨN

Bao gồm các hệ thống cuộc gọi AURA

Hộp nối dây dẫn tiềm năng

cửa hàng ổ cắm

Ổ cắm SCHUKO IP54 gắn trên bề mặt

Ổ cắm SCH44O gắn phẳng IP44

Phụ kiện